# حرف_من
  . . .نمیدانم      شب ها من شاعر میشوم      و تـــو را غزل باران میکنم!   یا       یا تـــو بهانه میشوی       و من غزل غزل میبارم !؟     نمیدانم... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 4 بازدید
  این روزها دلم اصرار دارد     فریاد بزند؛     اما . . . من جلوی دهانش را می گیرم ،   وقتی می دانم کسی تمایلی به ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 2 بازدید
  گاهی احساس اخرین بیسکویت باقیمانده در یک بسته را دارم ! تنها ! شکسته ! و از همه بدتر اینکه او که مرا ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 3 بازدید
  همین کافیستـــ     کـــ ــم تــــــــوقع شده امـــ نـه آغوشتـــ را میـــــــــخواهم     نـه یک بوســــــــــــه       نـه دیگربودنتـــ را   همین که بیاییــــ   از کنارم رد ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 3 بازدید
  خیلی سخته وقتی فریاد می زنی و کسی صدایت را نمی شنوه     خیلی سخته یکی را دوستش داشته باشی ، اما ... ادامه مطلب
/ 14 نظر / 2 بازدید
  بگــــــــذار   توی همیــن یـکـــــــــ جملــه     دوبـــاره عاشق هم باشیـــم       مــن نامـت را صـــــــــــــــدا مــی کـنـــم         تـــو بـگـــو     جــــــــــــــــــــــــانــم   . . .!  
/ 2 نظر / 5 بازدید
  برای من از دل شــکسته نگو   که دلــﮯ دارم شــکسته تر از سکوتـــ   شــکسته از درد   شــکسته از زخــم   شــکسته از عشــق   شــکسته از گنــاه   شــکسته ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 0 بازدید

جریحم

  جــــــــــــــــــــــــــــــریحم زخم خورده ام / که زخم زبان بالا می آورم   آغوش /گرفتنی نیستم که از چشم / افتاده ام   جریحم ... ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 3 بازدید
میخواهم عوض شوم!!! چرا باید دلتنگ اغوشت باشم؟؟ میخواهم..تو دلتنگ اغوشم باشی می خواهم آن سیب بالای درخت باشم در دورترین نقطه..... دقت کن! رسیدن به من ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 0 بازدید